Τίτλος:
Μια τυχαία ελεγχόμενη μελέτη που εξετάζει τις επιδράσεις της Ρεφλεξολογίας στο άγχος των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία.

Δημοσιεύτηκε:
Nurs Midwifery Stud. 2013 Sep; 2(3): 3–9

Συγγραφείς:
Mehdi Molavi Vardanjani, Negin Masoudi Alavi, Narges Sadat Razavi,  Mohammad Aghajani,  Esmail Azizi-Fini, and Seied Morteza Vaghefi

Ιστορικό: Η μείωση του άγχους πριν από τη στεφανιαία αγγειογραφία έχει κλινικά πλεονεκτήματα και είναι ένας από τους στόχους της νοσηλείας. Η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές κλινικές καταστάσεις. Η εφαρμογή Ρεφλεξολογίας μπορεί να έχει επίδραση στη μείωση του άγχους πριν από τη στεφανιαία αγγειογραφία.

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο άγχος μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Αυτή η δοκιμή διεξήχθη στο νοσοκομείο Shahid Beheshti, στο Kashan του Ιράν. Εκατό άνδρες ασθενείς που υποβάλλονταν σε στεφανιαία αγγειογραφία εγγράφηκαν τυχαία σε ομάδες παρέμβασης και εικονικής παρέμβασης (placebo group).
Το πρωτόκολλο παρέμβασης περιελάμβανε 30 λεπτά γενικού μασάζ ποδιών και διέγερση τριών αντανακλαστικών σημείων: του ηλιακού πλέγματος, της υπόφυσης και της καρδιάς.
Η ομάδα της εικονικής παρέμβασης έλαβε μόνο  γενικό μασάζ ποδιών. Το Spielbergers state trait anxiety inventory χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του άγχους που βίωσαν οι ασθενείς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας δοκιμές Man-Witney, Wilcoxon και Chi-square. Οι σταδιακές πολλαπλές παλινδρομήσεις (stepwise multiple regressions)  χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των μεταβλητών που εμπλέκονται στη μείωση του άγχους.

Αποτελέσματα: Το εύρος μέσης τιμής άγχους μειώθηκε από 53,24 σε 45,24 στην ομάδα Ρεφλεξολογίας, που αντιπροσωπεύει μείωση 8 μονάδων (P = 0,0001). Η μείωση του άγχους στην ομάδα εικονικής παρέμβασης ήταν 5,9, η οποία ήταν επίσης σημαντική (Ρ = 0,0001).
Η μείωση του άγχους ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα Ρεφλεξολογίας (P = 0,014).
Η σταδιακή ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας μπορεί να εξηγήσει το 7,5% της μείωσης του άγχους που το καθιστά ένα σημαντικό μοντέλο.

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το επίπεδο άγχους πριν από τη στεφανιαία αγγειογραφία. Ως εκ τούτου, συστήνεται Ρεφλεξολογία πριν από τη στεφανιαία αγγειογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: άγχος, στεφανιαία αγγειογραφία, στεφανιογραφία, ρεφλεξολογία,