Τίτλος:
Impact of Foot Reflexology Massage on the Patients’ Physiological Indicators without Trauma with Loss of Consciousness in the Intensive Care Unit

Δημοσιεύτηκε:
Indian Journal of Public Health Research & Development, April-June 2017, Vol. 8, No. 2

Συγγραφείς:
Fariba Yaghoubinia2 , Ali Navidian2 1 MSc in Critical Care Nursing, 2 Assistant Professor, Community Nursing Research Center, Assistant Professor, Community Nursing Research Center, 2 Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

Η Ρεφλεξολογία βελτίωσε τους φυσιολογικούς δείκτες ασθενών με απώλεια συνείδησης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εισαγωγή: Τα ζωτικά σημεία είναι οι πιο συνηθισμένοι δείκτες που μετρούνται από νοσηλευτές και υποδεικνύουν την κανονική λειτουργία του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού και του νευρικού συστήματος και του ενδοκρινικού. Αυτή η μελέτη διεξήχθη για να προσδιοριστεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας ποδιών στους φυσιολογικούς δείκτες ασθενών χωρίς τραύμα με απώλεια συνείδησης στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Μέθοδοι: Σε αυτή την τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή επιλέχθηκαν 60 ασθενείς με τη μέθοδο δειγματοληψίας ευκολίας και τα κριτήρια ένταξης στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ali Ebn Abitalib (AS) στο Zahedan το 2015.

Στη συνέχεια, κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες 30 ασθενών, Ρεφλεξολογίας και Ελέγχου με χρήση τετραγωνισμένης τυχαιοποίησης. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας οι ασθενείς έλαβαν ρεφλεχολογία για τρεις συνεχείς ημέρες, για 30 λεπτά ανά ημέρα και η ομάδα ελέγχου έλαβε τυπική φροντίδα για τον έλεγχο του πόνου σχετική με άλλους ασθενείς.

Η μέτρηση των φυσιολογικών δεικτών του ασθενούς (παλμός, πίεση αίματος και κορεσμός αρτηριακού οξυγόνου) πραγματοποιήθηκε 5 λεπτά πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση ομαδοποίηση ανά ημέρα.

Ευρήματα: Υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης μεταβολής της συστολικής αρτηριακής πίεσης, της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, της αναπνοής και του κορεσμού οξυγόνου στις τρεις ημέρες (P <0,0001). Συμπέρασμα: Η χρήση συμπληρωματικών αγωγών, όπως η Ρεφλεξολογία, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των φυσιολογικών δεικτών σε μη τραυματικούς ασθενείς. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απλές και πρακτικές τεχνικές. Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, απώλεια συνείδησης, φυσιολογικοί δείκτες,