Τίτλος:
Aποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας

Δημοσιεύτηκε:
Published id: Medical - Surgical Nursing Journal 2016; 5(3): 12-17. Published online 2016 December 31

Συγγραφείς:
Authors: Abolfazl Rahimi Zarchi, Mohammad Ali Hosseini, Hamid Reza Khankeh, Reza Salman Roghani, Akbar Biglarian

Στόχος: Η δυσκοιλιότητα είναι ένα κοινό πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επηρεάζει έως και 20% του πληθυσμού. Οι Ρεφλεξολόγοι ισχυρίζονται ότι η Ρεφλεξολογία μπορεί να είναι ευεργετική για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας. Ο σκοπός αυτής της διερευνητικής πιλοτικής μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην αγωγή ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας σε γυναίκες και είναι η πρώτη μελέτη για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ρεφλεξολογίας σε γυναίκες ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα, οριζόμενης σύμφωνα με τα κριτήρια Rome II.

Μέθοδοι: Επιλέχθηκαν δεκαεννέα (19) γυναίκες με ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα όπως αυτή ορίζεται από τα κριτήρια Ρώμη ΙΙ και που απευθύνθηκαν σε ειδικό υπηρεσιών βιοανάδρασης. Η διάρκεια της θεραπείας Ρεφλεξολογίας ήταν εβδομαδιαία για έξι εβδομάδες. Καταγράφηκαν η υποκειμενική αντίληψη των ασθενών για τη δυσκοιλιότητα, η Κλίμακα Νοσοκομειακού Άγχους και Κατάθλιψης (HAD), η σύντομη φόρμα 36 (SF36), όλη η κινητικότητα του εντέρου και το Ερωτηματολόγιο Ολιστικής Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (HCAMQ) πριν και μετά την παρέμβαση.

Αποτελέσματα: Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την παρέμβαση και κανένας δεν διέκοψε κατά την παρακολούθηση. Στο ενενήντα τέσσερα τοις εκατό (94%) των συμμετεχόντων η δυσκοιλιότητα βελτιώθηκε σε κάποια έκταση. Δέκα συμμετέχοντες είχαν βελτίωση στο χρόνο διέλευσης παχέος εντέρου και δύο ασθενείς είχαν επανέλθει στους φυσιολογικούς χρόνους διέλευσης. Δέκα ασθενείς (53%, p = 0,19) έδειξαν βελτιωμένες τιμές άγχους και 11 συμμετέχοντες (58%, p = 0,14) έδειξαν βελτιωμένες τιμές κατάθλιψης στις κλίμακες HAD. Βελτίωση παρατηρήθηκε στη γενική υγεία, ψυχική υγεία και τη ζωτικότητα της κλίμακας SF36, με σημαντική τη βελτίωση της ζωτικότητας (p <0,05). Εξήντα-τρία τοις εκατό των συμμετεχόντων είχαν μια πιο θετική στάση (p = 0,03) προς τις ΣΕΘ και την ολιστική προσέγγιση μετά τη θεραπεία. Τα συμπτώματα που βελτιώθηκαν σχετίζονται όχι μόνο με συχνότητα κενώσεων, αλλά και σε άλλα συμπτώματα όπως το φούσκωμα το οποίο οι ασθενείς συχνά θεωρούν ως πιο ενοχλητικό. 

Χρήση Καθαρτικού: Πριν από την έναρξη της παρέμβασης, 15 από τους 19 συμμετέχοντες έπαιρναν τακτικά καθαρτικά. Στο τέλος της μελέτης 12 (80%) από αυτούς τους ασθενείς είχαν παύσει να χρησιμοποιούν καθαρτικά και δύο είχαν σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καθαρτικής ουσίας. Από αυτούς τους δύο, ένας ασθενής που λάμβανε ημερήσιες δόσεις senna, τις μείωσε σε μία δόση περίπου κάθε τρεις εβδομάδες και η άλλη είχε μειώσει κατανάλωση καθαρτικού Picolax που έπαιρνε δύο φορές την εβδομάδα, σε χρήση senna μία φορά την εβδομάδα.

Συμπεράσματα: Αυτή η μελέτη δείχνει ότι στο δείγμα η Ρεφλεξολογία έχει δυνητικό όφελος για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας σε γυναίκες. Απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες μελέτες.

Λέξεις Κλειδιά: Δυσκοιλιότητα, Καθαρτικά, Ρεφλεξολογία, Γυναίκες,