Τίτλος:
Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Πόνο - Αϋπνία - Διαταραχή Κόπωσης Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού, κατά τη διάρκεια της Ακτινοθεραπείας.

Δημοσιεύτηκε:
Published in: J Altern Complement Med. 2017 Apr 25

Συγγραφείς:
Authors: Tarrasch R, Carmel-Neiderman NN, Ben-Ami S, Kaufman B, Pfeffer R, Ben-David M, Gamus D

Σκοπός: Αξιολόγηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας στην ποιότητα ζωής, τις διαταραχές του ύπνου και την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού κατά την ακτινοθεραπεία.

Μέθοδοι: Συνολικά 72 γυναίκες με καρκίνο του μαστού (στάδια 1-3) προγραμματισμένες για θεραπεία ακτινοβολίας προσλήφθηκαν.

Σχεδιασμός: Οι γυναίκες κατατάχθηκαν κατά την προτίμησή τους είτε στην ομάδα που έλαβε θεραπείες ρεφλεξολογίας μία φορά την εβδομάδα ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία και συνέχισε για 10 εβδομάδες είτε στην ομάδα ελέγχου (συνήθης φροντίδα).

Κλίμακες μετρήσεων: Η Κλίμακα Lee Fatigue Scale, η Γενική Κλίμακα Διαταραχής του ύπνου ( General Sleep Disturbance Scale) και Κλίμακα Ποιότητας Ζωής Multidimensional Quality of Life Scale Cancer συμπληρώθηκαν από κάθε ασθενή και στα δύο σκέλη στην αρχή της ακτινοθεραπείας, μετά από 5 εβδομάδες και μετά από 10 εβδομάδες θεραπείας ρεφλεξολογίας.

Αποτελέσματα: Η τελική ανάλυση περιελάμβανε 58 γυναίκες. Η ομάδα που έλαβε θεραπεία με ρεφλεξολογία κατέδειξε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κόπωσης μετά από 5 εβδομάδες θεραπείας ακτινοβολίας (p <0,001), συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι αν και η ποιότητα ζωής στην ομάδα ελέγχου επιδεινώθηκε μετά από 5 και 10 εβδομάδες θεραπείας με ακτινοβολία (p <0,01 και p <0,05 αντίστοιχα), διατηρήθηκε στην ομάδα ρεφλεξολογίας, η οποία κατέδειξε επίσης σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου μετά από 10 εβδομάδες θεραπείας με ακτινοβολία (p <0,05). Παρόμοια ποσοστά ελήφθησαν στην εκτίμηση των επιπέδων πόνου που βίωσαν οι ασθενείς. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να έχει θετική επίδραση στην κόπωση, την ποιότητα του ύπνου, τον πόνο και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού κατά την ακτινοθεραπεία. Η ρεφλεξολογία εμπόδισε τη επιδείνωση της ποιότητας ζωής και βελτίωσε σημαντικά την κόπωση και την ποιότητα του ύπνου αυτών των ασθενών. Μία ενθαρρυντική τάση παρατηρήθηκε επίσης στη βελτίωση των επιπέδων πόνου.

Λέξεις Κλειδιά: αϋπνία, καρκίνος μαστού, κόπωση, ακτινοθεραπεία, ρεφλεξολογία, πόνος, ποιότητα ζωής,